Tel/Fax: +355 422 00311 | Cel: 0697899751 | Email: beanshpk@yahoo.com | Adresa: Rruga "Bulevardi Zog i Parë", Tirane, Albania

BEAN sh.p.k eshte regjistruar si person juridik me veprimtari ne Republiken e Shqiperise me 10.02.1998, nr. Vendimi 18721 nga gjykata rrethit Tirane dhe vazhdon me sukses aktivitetin e saj. 

BEAN sh.p.k ka si objekt te veprimtarise fushen e ndertimit te objekteve te te gjitha llojeve per te gjitha sferat: industriale, bujqesore, turistike, hidroteknike, banesa, ndertim rrugesh, prodhime te materialeve te ndertimit, instalime elektrike e hidraulike, tregtim karburantesh te llojeve te ndryshme, transport mallrash e pasagjeresh brenda dhe jashte vendit.

BEAN ka ne stafin e vet personel inxhiniero-teknik me pervoje shumevjeçare. Drejtues teknik, ing. hidroteknik e rruga-ura Dhimiter Varkova, 40 vjet pervoje pune, ing. mjedisi Enver Tabaku, ing. Eva Birçe, as/ing Agim Arapi etj. Bashke me stafin ing-teknik ka te punesuar 75 punonjes e specialiste te perhershem.

Infrastruktura dhe Ndërtimi

BEAN sh.p.k ka realizuar projekte te ndryshme ne: ndertime civile, industriale, bujqesore, infrastrukture, sisteme ujitese e kulluese, ndertime argjinatura te lumenjve, ndertime digash e mirembajtje rezervuaresh, sisteme furnizimi me uje, kanalizime dhe vepra arti, rruge etj.

Bashkëpuntorët Tanë

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img