Tel/Fax: +355 422 00311 | Cel: 0697899751 | Email: beanshpk@yahoo.com | Adresa: Rruga "Bulevardi Zog i Parë", Tirane, Albania

 1. "Rikualifikim fasadash Bashkia DURRËS".
 2. "Rikualifikim urban i Bllokut Kinostudio dhe i sheshit Kinostudio" Bashkia Tiranë.
 3. "Rehabilitim i Digave dhe shkarkuesve në Rezervuaret Duhanas dhe Belesovë", Berat.
 4. Rehabilitim i kanaleve ujitës në Rezervuarin "Harvala" Vlorë.
 5. Ndertimi i Rruges " JEZERCA" DURRES.
 6. Rehabilitim sistem ujites ne Dermenas Fier, per llogari te Departamentit te Bujqesise Fier.
 7. Rikonstruksion rruge kategoria e pare, “Andon Profka” Fier, unaza me fonde te Bashkise Fier.
 8. Kontrata CWC 250, Rehabilitim stacion I pompimit Kafaraj Fier, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 9. Kontrata CWC 003, Rehabilitim I sistemit te ujitjes Berat , per llogari te Projektit te Menaxhi4mit 
 10. Kontrata CWC 129, Rehabilitim I sitemit te Kullimit Lushnje, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane..
 11. Kontrata CWC 204, Ndertim I argjinatures se lumit Dunavec Korce, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 12. Ndertim godine TV kombi Fier, me investitor privat.
 13. Kontrata CWC 230\1, Rehabilitim I sistemit te ujitjes Gjirokaster, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane..
 14. Kontrata CWC 240, Rehabilitim I sistemit te ujitjes Fier, per llogari te Projektit te Menaxhimeve te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane. 
 15. Kontrata CWC 265, Rehabilitim I sistemit te kullimit Lushnje, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane. 
 16. Rikonstruksion I shkolles 8 vjecare Libohove Gjirokaster, per llogari te Ministrise se Arsimit Tirane.
 17. Kontrata CWC 271, Rehabilitim I sistemit te Kulimit Fier, per llogari te projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 18. Kontrata CWC 272, Rehabilitim I sistemit te Kullimit Fier, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 19. Kontrata CWC 247, Rehabilitim I sistemit te Kullimit Fier, per llogari te projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 20. Kontrata CWC 248, Rehabilitim I sistemit te Kullimit Fier, per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 21. Kontrata CWC 187, Rehabilitim I sistemit te ujitjes Korce,  per llogari te Projektit te Menaxhimit te Burimeve Ujore, MBUMK Tirane.
 22. Sistemime Rrugore dhe kanalizime, KUZ, komuna Blinisht Lezhe.
 23. Mbrojte lumore ne lumen Erzen , Tirane me vendndodhje ne Baldushk, Vishaj, Mustafa Kocaj, me Autoritet Kontrator Bordi I Kullimit Tirane.
 24. Mbrojtje lumore mbi lumen Devoll Korce, me investitor privat Firmen e Riciklimit te materialeve plastike “Etna Polimer” Tirane
 25. Rehabilitim I digave te rezervuareve Frangovisht, Kroje Vakefit, Vasidol me Autoritet Kontraktor Bordi I Kullimit Pogradec.
 26. Rehabilitimi I digave te rezervuareve Marikaj, Zall Herr, Gjokaj, Paskuqan, Tapize, me Autoritetet Kontraktor Bordi I Kullimit Tirane.
 27. Rehabilitim I digave te rezervuareve zona Durres, me Autoritet Kontraktor Bordi I Kullimit Durres.
 28. Mbrojtje lumore mbi lumen Devoll Korce, me Autoritet Kontraktor Bordi I Kullimit Korce. 
 29. Rehabilitim I portave te komandimit te kanalit te ujrave te larta me lumen Mat, me autoritet Kontraktor Bordi I Kullimit Lezhe.
 30. Ndertimi I rruges “Haki Stermilli” dhe rruges “MONTREAL ” me Autoritet Kontraktor Bashkia Kamez.
 31. Ne komunen Preze, Tirane, “Ndertim I rruges se fshatit Ndermjetes” dhe ndertim mure mbrojtes e vepra te tjera arti. 
 32. Ne Bashkine Tirane, “Rikonstruksion I rrugeve “Mine Peza” e “Gjon Muzaka”. Eshte ne process puna ne zbatimin e kontrates “Rikualifikim urban I Bllokut 92/1 zona Kinostudio”.
 33. Me investitor Agjencine e Zhvillimit te Zonave Malore (MADA) ka zbatuar “Rehabilitim I rruges se fshatit Zagori, Gjirokaster; eshte ne process ne zbatimin e punimeve ne kontratat” “Rehabilitim I rruge komuna Kelmend, Malesi e Madhe”; “Rehabilitim I rruges Komsi, Burrel.
 34. Ndertimi i sistemit te ujitjes ne Trestenik Korce, per llogari te MBUMK Tirane,Bordi I Kullimit KORCE. 30. Ndertimi i Penelave mbrojtes ne Lumin ERZEN, per llogari te UKT (PUNIME NE FAZEN E KOLAUDIMIT).
 35. Ndertimi I Kanilizimeve te Ujrave te Bardha e te ZEZA per llogari te UKT (PUNIME NE PROCES).
 36. Rehabilitimi I digave te rezervuareve SHUMBAT E KANDER Burrel e Diber me Autoritetet Kontraktor Bordi i Kullimit Burrel.
 37. Rehabilitimi I digave te rezervuareve Borsh e Likesh Durres e Maminas me Autoritetet Kontraktor Bordi i Kullimit DURRES.
 38. Rehabilitimi I Ushqyesit te SHTODRIT Shkoder me Autoritetet Kontraktor Bordi i Kullimit Burrel. 
 

Bashkëpuntorët Tanë

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img