Tel/Fax: +355 422 00311 | Cel: 0697899751 | Email: beanshpk@yahoo.com | Adresa: Rruga "Bulevardi Zog i Parë", Tirane, Albania

Kompania BEAN shpk eshte krijuar ne 1995 dhe ne 1998 behet BEAN Group dhe fillon te kryeje projekte te rendesishme. BEAN sot eshte nje nga kompanite kryesore ne nivel kombetar per kryerjen e projekteve dhe punimeve te rendesise te vecante. Qellimi: Mbrojtja e Mjedisit

Partneret tone kryesore jane: Banka Boterore, Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Ministria Mjedisit, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Bashkia Tirane, Bashkia Durres, Ujesjellesi Kanalizime Tirane, Ujesjellesi Kanalizime Durres,  Bordi Kullimit Qarku Tirane, Bordi Kullimit Qarku Durres, Kurum ShA , Titan ShA , etj.

BEAN sh.p.k ka si objekt te veprimtarise fushen e ndertimit te objekteve te te gjitha llojeve per te gjitha sferat: industriale, bujqesore, turistike, hidroteknike, banesa, ndertim rrugesh, prodhime te materialeve te ndertimit, instalime elektrike e hidraulike, tregtim karburantesh te llojeve te ndryshme, transport mallrash e pasagjeresh brenda dhe jashte vendit.


Engineering - Structural Design, Consultancy, Supervision and Property Evaluation

Bashkëpuntorët Tanë

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img